Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Проекти « Проучване « Екип

Проф. Генка ПЕТРОВА, дфн

Ръководител на катедра "Организация и икономика на фармацията"

Тел: (02) 923.654.5

e-mail: guenka_petrova@hotmail.com

Катедрата по Организация и икономика на фармацията е основана през 1947г. с въвеждането на лекционния курс по "История на фармацията и Организация на Държавната аптечна мрежа". Лекционният материал е воден от проф. Анна Боева. От 1957г. до 1972г. лекциите по организация, планиране и икономика на Държавната аптечна мрежа (без История на фармацията) се водят от доц. Васил Новачков. През 1972г. става независима катедра на Фармацевтичния факултет.

Ръководители на Катедрата от нейното основаване последователно са били доц. Михаил Милев, проф. Друми Байнов, проф. Златка Димитрова и доц. Мона Стефанова.

Катедрата по Организация и икономика на фармацията има преподавания по следните дисциплини: История на фармацията, Социална фармация и фармацевтично законодателство, Фармакоикономика, Фармацевтични грижи, Фармакоепидемиология, Организация, икономика и управление на фармацевтичното производство, Медицински изделия, Висша математика, Приложна математика и математическо моделиране, Компютърна статистика. Явява се новатор в преподаването и научната дейност в следните сфери: фармацевтично и лекарствено законодателство аптечна дейност;лекарствена информация; фармакоикономика; консултация на пациенти лекарствена употреба;лекарство-свързани проблеми; фармацевтични грижи; фармакоепидемиология; история на фармацията; медицински изделия; фармацевтичен бизнес;фармацевтичен маркетинг и мениджмънт.

Катедрата провежда обучение за придобиване на научната степен "магистър по фармация" (5 години), образователната и научна степен "доктор", както и в обучението за придобиване на специалност в направленията "Организация и икономика на дистрибуторска и аптечна дейност", "Организация и икономика на фармацевтичното производство" и "Клинична фармация".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доц. д-р Симеон МОНОВ, д.м

Ревматолог към УМБАЛ " Св. Иван Рилски" Клиника по ревматология

Тел: 0888 952 955

е-mail: doctor_monov@yahoo.com

Завършва медицина в МУ – София през 1993г. За периода 1993г. - 1996г. работи като клиничен ординатор към Катедра по вътрешни болести при МУ – София.От 1996 г. – като лекар-ординатор в Клиника по ревматология. От 2002 г. - след спечелен конкурс е назначен за асистент в същата клиника. От 2005 г. - е избран за старши асистент. През 2006г. защитава дисертационен труд на тема "Клинични и имунологични проучвания при системен лупус еритематозус с водещи невропсихични поражения".

Доц. Монов прави консултации за възпалителни ставни заболявания: ревматоиден артрит, псориатичен артрит, реактивни артрити, болест на Бехтерев, колагенози (лупус, васкулити, полимиозит, склеродермия) и остеартроза (гонартроза, коксартроза, спондилартроза).

----------------------------------------------------------------------------------------------