Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Устав

I. СТАТУТ

Чл.1 (1) "СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ - АПРА" е юридическо лице и се нарича по долу сдружението.

(2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл.2 Всяко писмено изявление от името на сдружение трябва да съдържа неговото наименование, седалище адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС. СРОК ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.3 Сдружението е с наименование "СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ - АПРА".

Чл.4 Седалището на сдружението е гр.София, а адресът му гр.София, район "Красно село".жк."Лагера,бл.55,вх.Б,ап.19

Чл.5. Сдружението се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. ВИД НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 (1) Сдружението има следния предмет на дейност:

(1) Дейности, насочени към отстояване интересите на лицата, страдащи от ревматоиден артрит; подпомагане социалната интеграция, личностна реализация и изява на пациентите в различни сфери на обществения живот; провеждане на образователна политика относно заболяването ревматоиден артрит и неговото лечение.

(2) Сдружението може да извършва издателска и търговска дейност, както и допълнителна стопанска дейност, когато тя е свързана с предмета на основната дейност и когато се използват приходите за постигане на определените в този случай цели.

Чл.7 Сдружението извършва дейност в обществена полза.

  III. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.8 (1) Сдружението си поставя следните цели:

1. осъществяване на широка обществена информираност и ангажираност за разрешаване проблемите на пациентите,страдащи от ревматоиден артрит;

2. запознаване с последните новости на медицината в борбата й със заболяването;

3.защита на интересите на пациентите с ревматоиден артрит пред държавните и общински органи в страната, юридическите и физически лица за осъществяване на безплатна и леснодостъпна терапия според съвременните световни стандарти;

4. повишаване на информираността и отговорността на пациентите и институциите в България, ангажирани в сферата на здравеопазването и в частност със заболяването ревматоиден артрит;

5.финансово подпомагане на лица засегнати от заболяването.

Чл.9. Средства за постигане на целите на сдружението са:

1. Участие в програми и проекти за лечение на заболяването ревматоиден артрит;

2. Извършване на действия по квалификация и личностна социализация на пациенти, страдащи от заболяването;

3. Сътрудничество с други структури, които си поставят аналогични цели;

4. Организиране и участие във форуми и мероприятия в съответствие с целите на сдружението и за популяризиране на неговата дейност;

5. Защита правата на лица, страдащи от ревматоиден артрит при тяхното лечение, както и в областта на социалното и здравно осигуряване;

6. Организиране и участие в образователни мероприятия, разпространение на научни и други знания,запознаване с източниците на информация относно заболяването и неговото лечение.

 IV. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.10. (1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права съгласно закона.

(2) Сдружението набира средства чрез:

1.текущ членски внос;

2. дарения и завещания;

3. други законосъобразни източници.

Чл.11. (1) Сдружението не може да приема дарения, когато те са под условия или при тежести, които противоречат на закона.

(2) Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, когато то е направено под условие или тежест, които противоречат на целите на сдружението или когато приемането на такова дарение може да накърни доброто му име.

Чл.12. Сдружението подлежи на независим одит при условията съгласно закона.

Чл.13. Разходването на имуществото се извършва съгласно закона, устава на сдружението и правилата и реда за извършване на общественополезна дейност.

 V.ЧЛЕНСТВО

 ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.14 Членовете на сдружението могат да бъдат юридически лица и дееспособни физически лица.

Чл.15 Приемането на нови членове става с решение на Управителния съвет въз основа на молба(заявление) от кандидата, в която декларира, че приема устава на сдружението. Управителния съвет разглежда молбата(заявлението) най-късно на второто си заседание след постъпването на молбата(заявлението).

Чл.16. (1) Членството се прекратява по един от следните начини:

1. с едностранно писмено волеизявление до сдружението. В този случай членството се прекратява с постъпването на молбата;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице, с прекратяването на дейността и обявяването в ликвидация на юридическото лице, както и обявяването му в несъстоятелност;

3. с изключване;

4. с прекратяване на сдружението;

5. поради отпадане на не внасяне на имуществени вноски и системно неучастие в дейността.

Чл.17 Член на сдружението може да бъде изключен в следните случай:

1. при системно нарушение на устава или неизпълнение на решения на Общото събрание;

2. при извършване на действия, които са несъвместими с целите на сдружението или уронват престижа и доброто му име.

Чл.18 (1) Изключването на член става с мотивирано решение на Управителния съвет. Решението подлежи на обжалване пред Общото събрание в 14-дневен срок от писменото му съобщаване. Общото събрание разглежда жалбата най-късно на първото си заседание. Когато дневния ред на Общото събрание е оповестен,жалбата се разглежда най-късно при следващото свикване.

(2) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

Чл. 19 Отпадането на член се констатира от Управителния съвет въз основа на счетоводните и други документи на сдружението. Прекратяването на членството настъпва от датата на констатацията.

Чл. 20 При прекратяването на членството на което и да е основание се дължат неплатените имуществени вноски към датата на прекратяването.

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.21 (1) Членовете на сдружението имат следните права:

1. да участват в Общото събрание;

2. да избират и бъдат избирани в органите на сдружението;

3. да получават информация за дейността на сдружението и всяка друга информация, подпомагаща тяхната дейност;

4. да поставят под обсъждане и търсят защита по проблеми, свързани с осъществяването на тяхната дейност, като членове на сдружението.

(2) Членовете имат следните задължения:

1. да спазват устава;

2. да изпълняват решения на Общото събрание и Управителен съвет;

3. да направят встъпителната си членска вноска и да заплащат членския си внос;

4. да работят постигане целите на сдружението;

5. да не извършват действия, които уронват престижа и доброто име на сдружението.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.22 (1) Сдружението има следните органи на управление:

1. Общо събрание;

2. Управителен съвет;

3. Председател на Управителен съвет.

(2) С решение на Управителен съвет могат да се създават спомагателни органи, които временно или постоянно ( последните доколкото не изземват правомощията на Управителния съвет), да изпълняват задачи, които са свързани с постигането на конкретни цели, за изпълнение на отделни проекти или за извършване на определени функции. Правомощията на тези органи, структурата им и срокът им, за които се създават, се определя в решението за създаването им.

  ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.23 (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички негови членове.

Чл.24 Освен останалите предвидени в този устав, Общото събрани има следнитеправомощия:

1. измения и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове на сдружението;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. взема решени за откриване и закриване на клонове;

5. взема решение за участие в други организации;

6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

7. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

8. приема бюджета на сдружението;

9. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос и на имуществените вноски;

10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

11. отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

12. взема решения по жалби срещу изключване на членове.

Чл.25 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, дата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.26 Управителният свиква един път годишно редовно Общо събрание в срок до 31 март на календарната година.

Чл.27 Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.28 (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него,неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице не може да представлява повече от един член. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.29 (1) Решенията в Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията за изменение и допълнение на устава и за преобразуване и прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл.30 За заседанието на Общото събрание задължително се води книга с протоколи, които се подписват от председателя на събранието и лицето, което води протокола.

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.31 (1) Управителния съвет се състои от три лица членове на сдружението, които избират помежду си председател.

(2) Управителния съвет се избира до 5(пет) години.

Чл.32 Освен останалите, предвидени в този устав, Управителния съвет има и следните правомощия:

1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на сдрежението;

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението в това число отчет за финансовото състояние;

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

7. определя адреса на сдружението;

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

Чл.33 Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя , а в негово отсъствие от друг член. Председателя е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателя не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

Чл.34 (1) Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината негови членове.

(2) Присъстващо е и лице с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.35 Управителния съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а решенията посочени в закона се вземат от всички членове.

Чл.36 (1) Участието в Управителния съвет се прекратява със смърт на лицето,поставянето му под запрещение или по негова писмена молба след приемане на решение за освобождаване от Управителния съвет.

(2) Попълването на състава с нова член става за срок до края на мандата на Управителния съвет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.37 Председателя на Управителния съвет се избира за срок от 5години.

Чл.38 Председателя на Управителния съвет има следните правомощия:

1. ръководи работата на Управителния съвет, подготвя и внася за разглеждане материалите, които са от компетентност на съвета;

2. представлява сдружението пред всички органи, организации, юридически и физически лица;

3. открива и закрива сметки на сдружението, внася и тегли суми по тях;

4. координира дейността на спомагателните органи;

5. сключва трудови договори, упражнява дисциплинираща власт и сключва договори за възлагане и изпълнение на определени задачи;

6. осигурява и отговаря за изпълнение на плановете и програмите на сдружението.

Чл.39 Сдружението се прекратя в случаите и по реда, предвиден в закона. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

Този устав е приет от учредителите с решение на учредителното събрание, състояло се на 19 февруари 2010 година в гр. София


 УЧРЕДИТЕЛИ:

 1. РОЗА ИВАНОВА ЧЕГЛАЙСКА

 2. АНЕТА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА

 3. ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА КОНДЕВА

 4. ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ДЖУПАНОВА

 5. СТЕФАН ИВАНОВ ЖЕЛЕВ

 6. ТАТЯНА ПАВЛОВА РУСЕВА

 7. КЕРАНКА ВЕЛИКОВА ПУНЧЕВА