Общи условия

Правила и условия

Последна актуализация: 28 февруари 2022 г

Тези Общи условия („Условия“, „Общи условия“) уреждат отношенията ви с уебсайта https://apra-bg.org („Услугата“), управляван от Petroff Advertising LLC („нас“, „ние“ или „нашите“).

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да използвате Услугата.

Вашият достъп и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Настоящите Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

С достъпа или използването на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията, може да нямате достъп до Услугата.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Petroff Advertising LLC и неговите лицензодатели. Услугата е защитена от закони за авторско право, търговска марка и други закони както в България, така и в чужбина. Нашите търговски марки и търговски облик не могат да бъдат използвани във връзка с който и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на Petroff Advertising LLC.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Petroff Advertising LLC.

Petroff Advertising LLC няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Petroff Advertising LLC не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използване или разчитане на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез всякакви такива уеб сайтове или услуги.

Силно ви съветваме да прочетете условията и правилата за поверителност на всички уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора

Можем да прекратим или спрем достъпа ви незабавно, без предварително известие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

При прекратяване правото ви да използвате Услугата незабавно се прекратява.

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай Petroff Advertising LLC, нито неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици или филиали, не носят отговорност за каквито и да било косвени, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително, без ограничение, загуба на печалби, данни, използване, репутация или други нематериални загуби, произтичащи от (i) вашия достъп или използване или невъзможност за достъп или използване на Услугата; (ii) всяко поведение или съдържание на трета страна в Услугата; (iii) всяко съдържание, получено от Услугата; и (iv) неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо дали се основава на гаранция, договор, непозволено увреждане (включително небрежност) или друга правна теория, независимо дали сме били информирани за възможността за такива щети и дори ако се установи, че дадено средство за защита не е постигнало основната си цел.

Опровержение

Използването на Услугата от ваша страна е на ваш риск. Услугата се предоставя на база „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНО“. Услугата се предоставя без гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел, ненарушение или ход на изпълнение.

Petroff Advertising LLC неговите дъщерни дружества, филиали и лицензодателите не гарантират, че а) Услугата ще функционира непрекъснато, защитена или достъпна по всяко конкретно време или място; б) всякакви грешки или дефекти ще бъдат коригирани; в) Услугата не съдържа вируси или други вредни компоненти; или г) резултатите от използването на Услугата ще отговарят на вашите изисквания.

Приложимо право

Тези Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се вземат предвид нейните стълкновителни разпоредби.

Неуспехът ни да наложим някое право или разпоредба от тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя клауза на настоящите Условия бъде счетена за невалидна или неприложима от съд, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заменят и заменят всички предходни споразумения, които може да имаме между нас относно Услугата.

Промени

Запазваме си правото, по наша собствена преценка, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще се опитаме да предоставим най-малко 30 дни предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга след влизането в сила на тези ревизии, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля свържете се с нас .